Ovocné vína

Vína zo skutočného ovocia

Octy

Pravé octy z ovocia

Ubytovanie

Rozkvitnutý sad

O nás

Pestovaniu ovocia sa venujeme od r. 1994.. Naše vinárstvo sme založili v r. 2012 doslova “na zelenej lúke“ v skalických vinohradoch. Našim krédom je rešpekt k prírode a láska k pôde rodného kraja, ktorá nám rodí naše ovocie.

Naše OVOCIE NEOŠETRUJEME CHEMICKY, ANI BIO OCHRANOU. Len takéto ovocie kupujeme a používame na výrobu našich výrobkov – ovocných vín a živých ovocných octov. Dbáme na top kvalitu vstupnej suroviny. Všetko ovocie oberáme prebierkou a umývame čím získavame najviac chuťových a aromatických látok, ukrytých v ovocí.

Naše vína NEVYRÁBAME  Z  KONCENTRÁTOV ako je to dnes rozšírené, nepoužívame ani umelé farbivá a arómy.

Ctíme princípy FÉROVÉHO  OBCHODU – každý musí byť poriadne ohodnotený a zaplatený.

Vážime si zvieratá, preto prechádzame na 100% VEGAN výrobky.

Našimi projektami podporujeme umelcov a umenie, ako i tých, ktorí si sami pomôcť nedokážu.

Zameriavame sa na výrobu vzácnych ovocných vín a vín vyrobených špeciálne pre privátnych klientov. Od suchých po ľadové zbery. Niektoré vyrábame na Slovensku ako jediný.

Naše ovocné vína a octy získavajú najvyššie ocenenia na medzinárodných vinárskych a gastro súťažiach.

V našej pivnici máme tiež raritu ako je víno z divých čerešní, aké podľa dostupných informácií nevyrába žiadne vinárstvo.

Prešli sme vývojom a hľadaním ciest od výroby živých vín, až k vínam moderným a unikátnym, v ktorých vám odovzdávame našu lásku a radosť s výroby vína.

„Vína pre radosť, octy pre zdravie.“

Ovocné vína

Sirupy

Octy

Potulná čajovňa Bludička

V našom portfóliu máme možnosť prenájmu potulnej čajovne „Bludička“. Je to miesto s nomádskou atmosférou pre tých, ktorí si radi vychutnajú kvalitné sypané čaje s podávané v replikách nádob Veľkomoravskej keramiky, shishu alebo pohár vychladeného vína.

Čajovňa je štylizovaná do obdobia ranného stredoveku s prvkami orientu. Ponúka miesto na relax v tieni na kobercoch s posedeniami kožušín a pníkov stromov ktoré je možné rozšíriť o posedenie na starých vínnych sudoch. Stan v rozmeroch 6x6m je možné ešte zväčšiť o 2 m na každú stranu.

Našu čajovňu ponúkame ako atrakciu pre organizátorov historických podujatí a festivalov, ktorý chcú svojich návštevníkov obohatiť o možnosť jedinečných zážitkov.

Cena čajovne pre usporiadateľov na max. 3 dni:

 • západné Slovensko     (300€),
 • stredné Slovensko      (500€),
 • východné Slovensko   (700€).

Ceny sú vrátane DPH a zahŕňajú dopravu, postavenie a prevádzkovanie čajovne.

Potulná čajovňa Bludička

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrana osobných údajov - GDPR

Ochrana osobných údajov Zásady ochrany osobných údajov Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.
 1. Z hľadiska pojmov sa
 2. dotknutou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, v tomto prípade každý užívateľ, ktorý odoslal svoje osobné údaje a životopis prostredníctvom formulára umiestneného na našej internetovej stránke,
 3. prevádzkovateľom rozumie spoločnosť Ovocinár Hrehor s.r.o. ,so sídlom Samoty 5055/5055, 909 01 Skalica, IČO: 46 529 501, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
 4. sprostredkovateľom rozumie každý, každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
 5. príjemcom rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou
 6. treťou osobou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
 7. zodpovednou osobou rozumie osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona
Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je poskytovanie predaja produktov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ sa bude v medziach vymedzeného účelu spracovávať údaje o totožnosti dotknutej osoby (titul, meno, priezvisko), údaje o trvalom a prechodnom pobyte dotknutej osoby (adresa, číslo domu, obec, PSČ a štát), kontaktné údaje (telefón, e-mail). Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby udelený prostredníctvom registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa zaznamenaný elektronickými prostriedkami, prípadne písomný súhlas, na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému spoločnostiam v skupine ………………..a inými subjektom (príjemcom), najmä potencionálnym zamestnávateľom, vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne vo vzťahu k vyššie vymedzenému účelu spracúvania. Dotknutá osoba súhlasí s cezhraničným tokom osobných údajov, a teda s poskytnutím a sprístupnením týchto osobných údajov do členských krajín Európskej únie. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania prevádzkovateľom budú jej osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov:
 1. právo na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
 2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
 5. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 6. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje zamestnanca chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie). Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak
 1. spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je v rozpore požiadavkami na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov
 3. výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
 
Save settings
Cookies settings

Tieto stránky používajú cookies pre účely skvalitňovania služieb a analýz návštevnosti. Potvrdením svojho veku súhlasíte s používaním cookies.

VITAJTE

Kliknutím na vstúpiť potvrdíte, že máte viac ako 18 rokov.

alebo